De komende jaren moet de rijksoverheid toe met minder geld. Dat betekent niet alleen minder dingen doen, maar die dingen ook voor minder doen. De beleidsdepartementen zullen zich nog meer dan nu al het geval is toeleggen op hun kerntaak: het maken van beleid. ‘Den Haag’ brengt de uitvoering onder bij ZBO’s en decentrale overheden en ondersteunende taken zoals de informatievoorziening worden steeds meer gezamenlijk georganiseerd. Tegelijkertijd moet die efficiëntere overheid steeds meer als één werken. Complexe maatschappelijke vraagstukken vragen om oplossingen op verschillende beleidsterreinen. Een burger wil slechts één keer zijn gegevens afstaan bij het overheidsloket.

Wat IT betreft is besturing gezien dit alles het toverwoord. Het besturen van de keten zodat partijen de juiste gegevens aanleveren en over de juiste informatie beschikken. Het juist managen van een gezamenlijke toeleveranciers zodat zij de diensten en producten leveren die voor alle afnemers aantrekkelijk zijn.

De aanstaande vergrijzinggolf maakt dezer opgave nog uitdagender. De Rijksoverheid heeft een relatief senior personeelsbestand; veel van deze expertise zal de komende jaren van het toneel verdwijnen. Dat vraagt gericht beleid om kennis, kunde en dus nieuwe mensen aan boord te krijgen. Dat vraagt om gericht mensbeleid.